Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Steiner Rudolf (1891 - 1925)

Narodil se 27.2.1891 v Kraljevci/R-U/dnes Chorvatskojako první syn Francizky a Johana Steinerových pocházejících z Dolních Rakous.Otec sloužil u rakouské železnice-často měnili bydliště.Sestra Leopoldine 1864,bratr Gustav 1866.
Již v dětství se u R.S. objevily jasnozřivé schopnosti,které mu podle vlastních slov nedávaly pochybovat o existenci duchovního světa.S prvním neobyčejným zážitkem vnímání zemřelých lidských bytostí se setkal v osmém roce života.Schopnost přirozené jasnovidnosti mu prý otevřel možnost žít od tohoto okamžiku s duchovními bytostmi přírody.
U vesnického učitele objevil jako sotva devítiletý učebnici geometrie v jejíchž abstrakcích později spatřoval analogii se svými vizemi duchovního světa.
Záhady astronomie mu vyjevil katolický kněz z Neudorflu Franz Maráz.
Od svého jedenáctého roku navštěvoval reálku ve Vídeňském Novém Městě,k de v roce 1879 maturoval .Nejsilnější studijní dojmy prožívá v matematice a deskriptivní geometrii -snaží se zjednat soulad mezi přehledným logickým matematickým uvažováním a náboženským učením.Soukromě ve volném čase studuje klasické jazyky - latinu a řečtinu a horlivě čte Kanta aby z něho čerpal podnět k překonávání hranic tímto tématem vymezeným.

Vídeň
1879-1883 studuje na Vysoké škole technické ve Vídni,nejprve se zaměřením na učitelství na reálné škole.Hlavní obory: matematika, fyzika, botanika, zoologie,
chemie, vedle toho literatura dějiny,filosofie. Na doporučení literárního historika a goethovského badatele profesora Karla Julia Schroera povolán za vydavatele goethových přírodovědeckých spisů v Kurschnerově Německé národní literatuře.Vydává pojednání-Jediná možná kritika atomistických pojmů,které později označuje za základní nerv své badatelské činnosti.
Od roku 1884-1890 pracuje jako domácí učitel v rodině vídeňského obchodníka L.Spechta. 4 vychází první Steinerem zpracovaný svazek Goethových přírodovědeckých spisů,další v letech 1887-1897. Steiner docházel do jednoho kruhu vídeňských umělců a vědců,kde rozmlouvali o christologii reinkarnaci,dvou kardiálních bodech jeho pozdější antroposofie. Přátelství s básnířkou a pozdější bojovnicí za práva žen Rosou Mayrederovou a Friedrichem Ecksteinem.Korespondence s filosofem Eduardem von Hartmannem.Z pověření prof.Kurschnera píše mnoho statí pro různé naučné slovníky.Rl 886 první vydání knihy:Základní linie teorie poznání Goethova světového názoru.R1888 redaktorem Vídeňského týdeníku-mnoho článků a komentářů k politickým událostem R-U.Ve vídeňském Goethově spolku koná přednášku-Goethe jako zakladatel nové estetiky.

Výmar 1890-1897
Steiner se na doporučení prof.KJ.Schróera stává spolupracovníkem Goethova a Schillerova archívu ve Výmaru.Mezi léty 1891-1896 vydává Goethovy přírodovědecké spisy .Zde se setkává s Hermanem Grimmem, Ernstem Haecklem, Eduardem von Hartmannem. Přátelí se s básnířkou Gabriele Reuterovou,Cornádem Ansorgem,Henry Mackayem,Koegelem-vydavatel Nietzckeho,básníkem Erichem Hartlebenem. 1891-92 promován na doktora filosofie na universitě v Rostoku-S disertací Prolegomena k dorozumění filisofujícího vědomí se sebou samým.
1893 vychází Filosofie svobody-základy moderního světového názoru
1894-1996 návštěvy a pracovní pobyt v Nietzscheho archívu,setkání s nemocným TridANiet.
1895 vydává spis Friedrich Nietzsche,bojovník proti své době 1897-souhrnné pojetí svých dosavadních goethovských studií popisuje Steiner ve svém díle Goethův světový názor.

Berlín 1897-1900
Vydavatel a redaktor Literárního magazínu dramaturgických listů,hlasatel Německého divadelního spolku-řada statí k literárním a filosofickým otázkám,divadelní kritiky a recenze.
1898-1905-přednášky ve Svobodné literární společnosti, ve spolku Giorgana Bruna,v literárním klubu Přicházející, jejichž vedení Steiner přebírá po smrti Ludwiga Jacobowského.
1899 vychází mnoho statí např.Egoismus ve filosofii,Haeckel a jeho
odpůrci, Goethova Pohádka o zeleném hadu a krásné Lilii.
Sňatek s Annou Eunikelovou,která umírá v r. 1911 1899-1904 učitelská činnost/historie,řečnická cvičení,literatura, přírodní vědy/na berlínské Vzdělávací škole,od r.l902vyučuje také ve Spandau. Setkání s Kurtem Eisnerem a rosou Luxenburgovou.
1900 se poprvé setkává s Marií von Sivers od r.1902 je nejbližší Steinerova spolupracovnice/studovala na Sorboně v Paříži a v Petrohradě,překladatelka děl Eduarda Churého./
Vychází první svazek Světové a životní názory.Steiner přednáší v Teosofické knihovně o Nietzsche a Goethově Pohádce .
Tamtéž na podzim začátek prvního přednáškového cyklu na téma Mystika.
1901- 1902-Mystika na úsvitu novodobého duchovního života a její vztah
k modernímu světovému názoru.Setkání s Annou Besantovou.
Od října 1902 je generálním tajemníkem německé sekce Teosofické společnosti.
Steiner se spojil s T.S.,protože tam nalézal jediné publikumjenž usilovalo o duchovní poznání a bylo schopno vyslechnout jeho přednášky, mj.Křesťanství jako mystická skutečnost.

1902-1912 spolu s M. von Sivers budují teosoficé lože v Německu i v zahraničí .Bohatá přednášková činnost jak veřejná tak i v kruhu T.S..Přitom Steiner nezastupuje teosofii poplatnou především východním tradicím, ale vlastní studijní výsledky, odvolává se však ještě stále na klasickou teosofickou literaturu/i na H.P.Blavatskou./
Zakládá a vydává měsíčník Lucifer,později Lucifer-Gnosis. Tam vycházejí základní články na pokračování/6 poznání vyšších světů, Teosofie a sociální otázka,Kronika Akaša, Stupně vyššího poznání-později i vychází knižně.
Přátelství s E.Schuré a Christianem Morgensternem.
1904 vychází Teosofie
1907 nastudování inscenace Schurého Posvátného dramatu eleusinského s M.von Sivers v hlavní roli.
1910 Tajná věda v nástinu
1910-1913 premiéra čtyř Steinerových Mysterijních dramat pod jeho vedením v Mnichově .Návrh budovy/Janův dům/realizace projektu nebyla uskutečněné. Vycházejí-Duchovní vedení člověka a lidstva, Cesta k sebepoznání člověka, Práh duchovního světa, spis Antroposofie,započatý r.1910 zůstává nedokončen.
1911rozvíjení nového pohybového umění, na podzim první kurs eurytmie vBottmingenu u Basileje.
1913 odloučení od T.S. a založení A.S.,četné přednáškové cesty,v úzké
spolupráci a M. von Sivers budování antroposofických poboček v Německu i
v zahraničí

Dornach
1913-1919 pod vedením Steinera a za spolupráce četných umělců z různých zemí postavení jím navrženého Goetheana v Dornachu ve Svýcarsku. Umělecké práce:plastické ztvárnění interiéru,malby v kupoli,sousoší/9 m. výška/Reprezentant lidství. 1914 sňatek s M. von Sivers.
Velká řada přednášek v různých městech v Německu a v zahraničí o reinkarnaci, karmě,evangeliích,o životě mezi smrtí a novým zrozením, o dějinách mystérií, evoluce, o současném historickém vývoji.
1917O otázkách duševního života.Po rozhovoru s Lerchenfeldem o politice situaci ve střední Evropě koncipuje dvě Memoranda-rozvíjí skutečnosti nového sociálního uspořádání veřejného života/předány vlivným politickým osobnostem Německa a Rakouska.
1919 Přednáškový cyklus v Curychu-Hlavní body sociální otázky jako životní nutnost pro přítomnost a budoucnost.
Po intenzivních přípravách je na podzim ve Stuttgartu otevřena Svobodná waldorfská škola.Vedení školy je předáno R.S., který tuto funkci vykonává až do své smrti.
1920-1925 vedle mnoha veřejných přednášek přednáškových cyklů pro členy A.S. je R.S. stále častěji žádán o přednášky a kursy k určitým oborům jako je pedagogika, lékařství, národní hospodářství, herectví, léčebná " pedagogika, eurytmie. Vznikají antroposofické výzkumné ústavy,kliniky a další školy.R.S. vytváří řadu pastelových skic a akvarelů jako podklad ke školení malířů. 1922-1923 silvestrovské noci je Goetheanum zničeno ohněm.Práce- přednášky a umělecká představení pokračují v truhlárnějež zůstala požárem ušetřena. Pro druhou, betonovou budovu GoetJ|eana/dok.rl928/stihne Steiner následkem svého onemocnění vytvořit již jen model vnější podoby.
1923 na svolaném shromáždění A.S. dochází k znovuustanovení. A.S.předsednictví se ujímá R.S., a nová podoba Svobodné vysoké skoky pro duchovní vědu je pod jeho vedením.
1924-1925 od podzimu 1924 je R.S. upoután na lůžko-pokračuje v psaní svého životopisu Má cesta životem.Ve spolupráci s lékařskou Itou Wegmanovou vzniká kniha Základní poznatky pro rozšíření léčebného umění.
30.března 1925 Rudolf Steiner umírá.
 
21.5.2005


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz