Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*

Kniha zákona - magická exegeze


Kniha zákona deklaruje Zákon Thelema. Její text hovoří nebvyklým jazykem, jež není srozumitelný ani zdaleka každému čtenáři a tak vybízí k projekcím osobních domněnek. Zájemci o Thelemu mají nejednoduchý úkol: Buď se textem prokoušou, nebo přijmou cizí interpretaci a tím se v důsledku Thelemě zpronevěří.
Jednotlivé útržky Knihy zákona Liber AL vel Legis bývají nepozornými vykladači textu a - to především - kritiky Thelemy vytrženy z kontextu a interpretovány svévolně. Tím dochází k dezinformacím, zkreslením a senzačním odhalením, které prosakují na veřejnost a vedou bohužel též ke zmatku mezi samotnými zastánci učení.

Domníváme se, že není možné, aspoň v současném stupni magického vývoje lidstva, vytvořit takový výklad obskurního sdělení AL, který bude obecně přístupný. Proto se pokoušíme vytvořit si každý svůj vlastní výklad, který se pokusíme později zobecnit. Poselství AL studujeme společně, pak si každý sám zpracuje své nápady.
Texty jsou pracovní, neprošly žádnou jazykovou úpravou a mají sloužit pro inspiraci případným následovníkům. Své poznatky nepokládáme za hotové názory nebo ucelené hypotézy. Věříme, že další studium nám přinese dokonalejší pochopení obskurního Aiwassova sdělení.


AL, 1. kapitola celá, DT
1/1 Udělej ze sebe nástroj a vyčkej,jaké místo ve všeobecném životě ti přisoudí božstvo. Dovedu si představit nekonečno v kruhu. Chápu,že ne všem je dáno pochopit podstatu bytí, ba co víc se jenom tímto zabývat.
Pokračování >>>
 
AL, 2. kapitola, verše 1 - 13, Damoni

2/67 Nu! Úkryt Hadita.
V I.kapitole, která patřila Nuit, byl v prvním verši Hadit (HAD) definován prostřednictvím Nuit, zde je Nuit (NU) definována prostřednictvím Hadita. Hadit se začíná projevovat, vyjevovat, Nuit se nám odhalovala, mohli jsme ji tady pozorovat, Hadit bude poznáván, bude zakoušet, prožívat, budeme zkoušet sami na sobě.
Nuit Hadita chrání, obklopuje ho, ale je i v něm, neboť ten Nuit projevuje, vědomě.
ZJEVENÍ a ÚKRYT – Hadit je v Nuit stále, i když je neprojevený, stále v ní existuje, jen temnota ví, jak je plodná a co skrývá, z vnějšího pohledu není vidět nic. Hadit je bod, projevený, vydělující se z Nuit, je 1 – Já, vědomí, světlo.
67 – písmeno ז - znamená meč, v mytologii je právě meč (vědomí) nástroj rozdělení/spojení jednoty. S mečem přichází na svět prostor, světlo, chaos získává tvar, formu, na svět přichází řád. Toto je porod velké matky Binah, která rodí svět pod Abyss.
Pokračování >>>
 
AL, 3. kapitola, verše 62 - 75, Uria Sophia

III./62
Mě vzdávejte hold - Ra-Hoor-Khuitovi - jít za proměnou svého myšlení a vědomí za každou cenu, i přes "protivenství ordálie", kteráž je požehnáním...je třeba využít svých vnitřních rezer, které se určitým způsobem brání. Síly, které v současné době na jedince působí skrze jeho psychiku nejsou nic příjemného, je však nutné změny přijmout a ztotožnit se s nimi. Jen tak je možné "ustát" přeměnu a vývoj. Nechápeme, ale máme poslechnout :).
Pokračování >>>
 
AL, 3. kapitola, verše 41 - 55, Uria Sophia

III./ 41
Ustav ve své Kabě dům písařů - povolání písařů se vyučovalo v Domech života, ty patřily k chrámu, což potvrzovalo věčnost a posvátnost psané řeči. Ve své Kaabě - ve svém středu, základu,vědomí - ustav to, co navždy zůstane.
III./42
Mluví RHK - nevím ke komu, k Thébanovi, Crowleymu nebo nějaké božské části??? Ordálie spasí slepé - ti, kdo se nenechají vyrušovat vnějšími vlivy/odporuje si s veršem II./14 kdy má být lidstvo pohlceno i s tou slepotou - tudíž nevidí to, co mají/. Verš dále pokračuje - jinými slovy řečeno...zákon je pro všechny ALE......zrádce poznáš, neargumentuj, napadni, nešetř, znič....opakování z předchozích veršů.
Pokračování >>>
 
AL, 3. kapitola, verše 56 - 61, Uria Sophia

III/56
Také pro krásu a lásku - verš by se mohl vztahovat k I/24, já jsem Nuit s mé slovo je šest a padesát /56 verš/ - ona jest krásou i láskou. Nuit je archetypem, který zjevuje Nový aeon. Tak jak je vše jiné v přicházejícím aeonu, tak musí být také jiná role ženy /Nuit je představitelkou ženské energie/. Neplatí již křesťansky pojatá žena /předchozí verš/, nastoluje se řád Babalon.
56 = 11 - extáze, spojení - má nevěsta je jedenáctka, ATU Chtíč, kde se jedná o projevení Babalon, rovněž ATU Hvězda, kde Nuit projevuje své možnosti.
Pokračování >>>
 
AL, 3. kapitola, verše 1 - 4, Vikete

1./146 Abrahadabra: msta-mzda Ra Hoor Khuta.
ABRAHADABRA – Slovo tohoto Aeonu, reprezentující dovršení Velkého Díla
podle Léviho A – symbolizuje Jednotu prapočátku, B s A – oplodnění dvojice jednotou a R je znamením trojice - numerace 418 stejně jako Chet a Al, počet písmen 11, symbolizuje spojení dvou principů, dvou světů. Fór je v tom, že je to něco podobného jako Nový Jeruzalém pro věřící a vše by se to mělo odehrát už za života, nikoliv a ž po smrti to slibuje Aeon Hora
MSTA – MZDA - dá se na to pohlížet jako bu´d anebo , nebo jako pomlčka doplňující další slovo, anebo jako všechno dohromady – může to být hrůza pro jedny, plnění něčeho, o co usilovali, pro druhé, ale příjemné to nebude ani pro jednoho
RA-HOOR –KHUT – je více lidský, Ra Hoor Khuit více božský – hodně zjednodušeně opsané.
Pokračování >>>
 
AL, 3. kapitola, verše 30 - 40, Uria Sophia

III./30
předchozí verše byly jakýmsi receptem, co dělat a jak to dělat. V tomto verši upozorňuje jedna z forem RHK na svůj oltář, který je zdobené mosazné dílo. Oltář je posvátné místo, které bývá uprostřed svatyně /střed - nitro - Khabs - Slunce/, mosaz - převedeno na planetární vlivy je vyrovnání aktivní a pasivní síly Venuše a Jupitera, rovněž to zdůrazňuje č. verše 3O - lamed - rovnováha. Zapaluj na něm ve stříbře a zlatě, opět spojování protikladných sil na různých úrovních.
Ve verši I./30 se popisuje nutnost rozdělení, ve verši II./30 jde o upozornění chybných kroků a ve III./30 se hovoří o důležitosti spojování protikladů.
Z hlediska alchymie se hovoří o malém a velkém díle.
Pokračování >>>
 
AL, 2. kapitola vše, Vikete

Soubor pdf se všemi komentářidruhé kapitoly kapitoly (84,4 kB) stáhni zde.
Pokračování >>>
 
AL, 2. kapitola, verše 45 - 79, Vikete

45./111 Smrt je tady pro psy.

God – Dog. Ten, kdo nepoznal boha v sobě, je uvězněný v iluzorním, pomíjivém, považuje smrt za ztrátu všeho, na čem lpí. Dog je uvězněný v čase na rozdíl od Boha ( God ) . Podle Steinera – Vědomé Já, které by se mělo rozvíjet, patří na úroveň Sluneční, bude souviset s Tiferet. ( přiradila bych sem i číslo 666 – 6 x 111)

46./112 Udělals chybu? Lituješ? Je strach ve tvém srdci?

Chyba, lítost a strach. Jedno staré čínské přísloví říká, že když uděláš chybu a nepřiznáš ji, tak ji uděláš znovu. Na druhou stranu chyba podstatě neexistuje, proto není na místě ani lítost.
Nuit (21) říká – nesvazujte nic, nečiňte žádného rozdílu mezí jednou věcí a těmi ostatními, vždyť tudy kráčí bolest.
Lítost je navíc neplodná, zastavuje člověka v sítích ega, ať už je to lítost nebo sebelítost.
A je to vystupňované – chyba, které litujeme a přechází do strachu, že ji uděláme ještě jednou – tím se svazujeme. Vždyť sám Hadit ( 52/118) říká : nezahalujte své neřesti virtuózními slovy? Tyto neřesti jsou mí služebníci.
Pokračování >>>
 
AL, 2. kapitola, verše 1 - 44, Vikete

1/67 Nu! Úkryt Hadita.

Hadit může být kdykoliv a kdekoliv. A protože Nu je věčná, Hadit je skrytý ve věčnosti. A protože je Nu nestvořená, nezjevená, Hadit – vědomí - je ukryt v nevědomí. Vyjevuje , odhaluje se z něj, tvoří se z něj.
NU – Ain
NUIT – Ain Soph
Had – Ain Soph Aur
HADIT – Keter
67 je také numerace písmena Zajin –meč - je také symbolem vědomí, poznání.
Pokračování >>>
 
AL - zvukové zpracování všech tří kapitol

3 soubory mp3( celkem 57 MB) vytvořil Mem.

Stáhnout:
I. kapitola: zde
II. kapitola: zde
III. kapitola: zde

Pokračování >>>
 
AL, 3. kapitola, verše 6 - 20, Hemet Necer

6./151 Roztrušte kol válečné stroje!
Člověk má být vždy připraven bojovat, hájit svůj střed, svůj pevný bod. Má mít vždy ve své blízkosti válečné stroje, aby je mohl použít. Aktivní obrana, užití taktiky a strategie, vědomá činnost. Člověk nechce zahynout, chce být .

7./152 Dám vám válečné stroje.
Kdo se rozhodne bojovat, dostane prostředky k vedení války. Hoor – vládce aeonu, vládce projeveného světa, bojovníky podpoří.
Aeon je časové údobí, platí tam, kde vládne čas a dvojnost.
Vybojovat boj s vnitřními protiklady. Přesně stanovit protiklady.
152 = 1+5+2 = 8 = Chet = Vůz /Atu VII/ K dispozici je Pravá Vůle, potřeba boje, cíl a směr je daný.

8./153 S nimi budete bušit do lidí: a žádný před vámi neobstojí.
Ve vztahu k sobě i druhým platí vzájemnost. Jak vnímáme druhé, vnímáme i sami sebe.
Lidé mohou symbolizovat i plevelné myšlenky. Je potřeba stavět protiklad vůči každé myšlence, která povstala ve vědomí. Člověk pěstuje kázeň, stává se sebejistým, není zmítán jen tak přicházejícími myšlenkami. Vyrovnat se s protiklady. V tomto aeonu duální postoj. Není jiná autorita než člověk sám. Zboření všech možných konstrukcí – Věž /Atu XVI – Pé/ zbořená bleskem( Slunce-blesk-Pravé já). Základní magický čtverec Abramelinovy magie.
Pokračování >>>
 
AL, 2. kapitola, verše 1 - 29, Vikete

1/67 Nu! Úkryt Hadita.
Hadit může být kdykoliv a kdekoliv. A protože Nu je věčná, Hadit je skrytý ve věčnosti. A protože je Nu nestvořená, nezjevená, Hadit – vědomí - je ukryt v nevědomí. Vyjevuje , odhaluje se z něj, tvoří se z něj.
NU – Ain
NUIT – Ain Soph
Had – Ain Soph Aur
HADIT – Keter
67 je také numerace písmena Zajin –meč - je také symbolem vědomí, poznání.
Pokračování >>>
 
AL, 2. kapitola vše, Kojot

Soubor pdf se všemi komentáři prvé a druhé kapitoly kapitoly (176 kB) stáhni zde.
Pokračování >>>
 
AL, 1. kapitola vše, Damoni

Soubor pdf se všemi komentáři prvé a druhé kapitoly kapitoly (437 kB) stáhni zde.
Pokračování >>>
 
AL, 1. kapitola, verše 21 - 66, Damoni

I/21 Pro Boha & vzývatele jsem nic: oni mne nevidí. Je to, jakoby byli na zemi; já jsem
nebe a není žádného dalšího Boha mimo mne a mého pána Hadita.

Bůh & vzývatel (jsou spojeni “&”, tudíž patří k sobě) – hovoří Nuit, která je výše než Bůh. Nuit se nachází jak na Sž, tak mimo něj. Bůh se bude nacházet spíše níže, ve světě Beriah. Nic, tedy vše (Ain) se nachází mimo strukturu Sž a nic je Nuit. Z jejího pohledu shora to tedy vypadá, že Bohové jsou daleko pod ní (na zemi). Nuit obklopuje Hadita – jsou „tam“ jen oni dva. Tak vysoko, kde se nachází Nuit s Haditem, není místo pro Boha. Jsou níže (Bohové Elohim – svět Acilut).
Had = 10
Nu = 56
10+56=66 číslo 66, je číslem Velikého Díla (spojení protikladů). Tady chápu Hadita a Nuit jako počáteční sílu Elohim - kde se nachází oba prvky v nerozdělené podobně.

1/22 Nyní jsem vám tedy známa pod svým jménem Nuit a jemu pod tajným jménem, které mu sdělím, až mne nakonec pozná. Neboť jsem nekonečný prostor s jeho nekonečnem hvězd, vy buďte také takoví. Nesvazujte nic! Vy sami nečiňte žádného rozdílu mezi jednou věcí & těmi ostatními; vždyť tudy kráčí bolest.
Pokračování >>>
 
AL, 3. kapitola, verše 1 - 20, Uria Sophia

III./1
Abrahadabra je slovo tohoto Aeonu.Vzniklo ze slova Abraxas/souvisí se Sluncem - jeho poutí za 365 dní/.
Kořen Had rovněž souvisí se Sluncem, neboli božskou jiskrou.
Ra-Hoor -Khut v sobě skrývá možnost navázat spojení s horním světem, jehož prostředníkem je Hadit /Had/.
/Abraxars se týká kratšího časového úseku tj. 1 rok, Abrahadabra symbolizuje 1 Aeon /Hóra/.
/verš 1/146 = 12 Zodiak, pro oba dva časové úseky důležitý/.


III./2.
Ra-Hoor-Khut se změnil na Khuita - promítnutí božského principu do pozemského dění.
Vari vytrvej! - důrazné varování - udělej vše pro spojení.
29/29 - neboť jsem v zájmu lásky rozdělena, kvůli naději na spojení
/11/11 - extáze - spojení = 22 - ATU - cesty SŽ /.
Pokračování >>>
 
AL, 1.+ 2. kapitola vše, Chavan

Soubor pdf se všemi komentáři prvé a druhé kapitoly kapitoly (173 kB) stáhni zde.
Pokračování >>>
 
AL, 2. kapitola, verše 62 - 79, Chavan

máš pred očami svetlo oznamuje Hadit, ale svetlo nechcené, preveľmi žiadúce akoby ho A.C. odmietal vidieť, alebo ho Hadit pripravuje na to , čo príde..
- 61 je Ajn
- všetko sa rodí z tmy, ale akonáhle tmu definujeme musí mať aj svoj protiklad
- napadá ma ku tomu obraz Atu Luny
-vo veršoch 61, 62, 63 akoby A.C. ešte nepreciťoval spojenie
- je to popis, čo má cítiť
- prepojenie prichádza v 64 verši
Pokračování >>>
 
AL, 2. kapitola, verše 56 - 79, Uria Sophia

II/56
Pokud není prožívána radost (život je ryzí radost), poznání PV, je život žit "ve smutku" - čili v protikladu.
Haditu nebyl dán prostor k projevení se, varování před rozdělením lidstva.

II/57
Potvrzení významu předchozího verše o rozdělení lidstva. Má však každý stejnou šanci?
Kdo je moudrý, ať tak zůstane. Kdo žije v zaslepenosti, rovněž tak zůstane.

II/58
Oslovení "moudrých či spravedlivých"...buďte jací jste - stůjte ve svém životě pevně ve středu, nenechte
se vláčet okolnostmi.Nebudete sice vyčnívat v prvních řadách z lidského hlediska /budete maskováni/,
ale budete mí - budete si vědomi přítomnosti božství. /Šašek byl vždy moudřejší krále/.
Pokračování >>>
 
AL, 1. kapitola vše, Kojot

Soubor pdf se všemi komentáři prvé kapitoly (351 kB) stáhni zde.
Pokračování >>>
 


Starší články:
22.  Další komentáře, Kojot
23.  AL, 1. kapitola vše, Vikete
24.  AL, 1. kapitola, verše 49 - 66, Vikete
25.  AL, 1. kapitola, verše 10 - 20, Damoni
26.  AL, 2. kapitola, verše 22 - 61, Chavan
27.  AL, 3. kapitola, verše 1 - 6, Hemet Necer
28.  AL, 2. kapitola, verše II:17, II:35 – 60, Kojot
29.  AL, 1. kapitola, verše I:18, I:56-57, Kojot
30.  AL, 1. kapitola, verše 1 - 9, Damoni
31.  AL, 1. kapitola, verše 36 - 48, Vikete
32.  AL, 2. kapitola, verše 1 - 21, Chavan
33.  Jednička v osmě, Kojot
34.  AL, 1. a 2. kapitola vše, Hemet Necer
35.  AL, 2. kapitola, verše 45 - 79, Hemet Necer
36.  AL, 1. kapitola, verše 24 - 35, Vikete
37.  Khabs a Khu, Kojot
38.  Poznámka ke dvorním kartám, Kojot
39.  AL, I:18, 29 (doplněný), 30 (změněný), 33 – 45, Kojot
40.  Inspirace ze základů matematiky, Kojot
41.  Rituály starých dob..., Kojot
42.  AL, 2. kapitola, verše 1 - 34, Kojot
43.  AL, 1. kapitola, verše 39, 46-66, Kojot
44.  AL, 1. kapitola, verše 22 - 32, Kojot
45.  Naděje – skryté zlo (AL I:16), Kojot
46.  AL, 1. kapitola, verše 1 - 21, Kojot
47.  AL, 1. kapitola, verše 15 - 23, Vikete
48.  AL, 1. kapitola, verše 9 - 14, Vikete
49.  AL, 2. kapitola, verše 25 - 44, David Kavana
50.  AL, 2. kapitola, verše 1 - 25, David Kavana
51.  AL, 2. kapitola, verše 26 - 44, Uria Sophia
52.  AL, 2. kapitola, verše 1 - 25, Uria Sophia
53.  AL, 2. kapitola, verše 26 - 44, Hemet Necer
54.  AL, 2. kapitola, verše 1 - 25, Hemet Necer
55.  Poznámka k AL I:49, Kojot
56.  AL, 1. kapitola, verše 54 - 66, Hemet Necer
57.  AL, 1. kapitola, verše 54 - 66, Chavan
58.  AL, 1. kapitola, verše 54 - 66, Uria Sophia
59.  AL, 1. kapitola, verše 54 - 66, David Kavana
60.  AL, 1. kapitola, verše 39 - 53, Hemet Necer
61.  AL, 1. kapitola, verše 39 - 53, Chavan
62.  AL, 1. kapitola, verše 39 - 53, Uria Sophia
63.  AL, 1. kapitola, verše 39 - 53, David Kavana
64.  AL, 1. kapitola, verše 33 - 38, Hemet Necer
65.  AL, 1. kapitola, verše 24 - 38, Chavan
66.  AL, 1. kapitola, verše 24 - 38, Uria Sophia
67.  AL, 1. kapitola, verše 15 - 38, David Kavana
68.  AL, 1. kapitola, verše 18 - 32, Hemet Necer
69.  AL, 1. kapitola, verše 11 - 23, Chavan
70.  AL, 1. kapitola, verše 15 - 23, Uria Sophia
71.  AL, 1. kapitola, verše 1 - 14, Uria Sophia
72.  AL, 1. kapitola, verše 1 - 17, Hemet Necer
73.  AL, 1. kapitola, verše 6 - 10, Chavan
74.  AL, 1. kapitola, verše 1 - 8, Azakare
75.  AL, 1. kapitola, verše 1 - 8, Vikete
76.  AL, 1. kapitola, verše 1 - 14, David Kavana
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz